Pirkimo pardavimo sutarties taisyklių rinkinys

1. Sutarties objektas:

1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytą [daiktą, prekes] (toliau vadinama Prekėmis) Pirkėjui nuosavybės, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas nordini.lt nustatytą kainą pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytu terminu. Pardavėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka  standartus, techninius reikalavimus, šioje pirkimo-pardavimo sutartyje aptartas sąlygas.

1.2. Ši MB "Eva Lt" prekių pirkimo – pardavimo sutartis, (toliau „Sutartis“), susipažinus Pirkėjui yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos tarpusavio Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu nordini.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Su sutartimi privalo susipažinti kiekvienas asmuo, prieš pradėdamas naudotis ar norint pirkti internetinėje parduotuvėje nordini.lt.

1.3. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo (klientas) ir Pardavėjo (MB "Eva Lt" įm.k. 304920401) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs prekių užsakymą sutinka su internetinės parduotuvės nordini.lt Sutartimi ir apmoka už prekes.

1.4. Nesutinkant su šia Sutartimi, klientui nėra leidžiama pirkti. Visais kitais atvejais, laikoma, jog klientas yra susipažinęs ir joms pritaria, jei prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Sutarčiai paspausdamas “SUTINKU”. Tais atvejais, kai klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo, priešingu atveju laikoma, jog klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis parduotuvės taisyklėmis, išdėstytomis Sutartyje.

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti, papildyti Sutartį, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus klientas galės sužinoti puslapyje www.nordini.lt.

2. Asmens duomenų apsauga:

2.1. Užsakyti prekes internetinėje parduotuvėje nordini.lt Pirkėjas gali dviem būdais:

2.1.1. užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;

2.1.2. nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje ir pirkdamas kaip svečias.

2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes tiek 2.1.1. tiek 2.1.2. punktuose numatytais būdais, atitinkamuose informacijos suvedimo laukuose, pirkimo metu, turi nurodyti prekių užsakymo pilnam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.3. Nordini.lt patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti nordini.lt informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje nordini.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.5 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.6. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi šias teises:

2.6.1.  gauti iš Pardavėjo informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, t.y. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

2.6.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;
2.6.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

2.7. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Trinapolio 11A-31, Vilnius, išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu ar elektroniniu paštu adresu [email protected]. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks Pirkėjui raštišką atsakymą.

2.7.1. Pirkėjui nesutinkant su šiame Sutarties skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės nordini.lt teikiamomis paslaugomis.

3. Pirkėjo teisės:

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje nordini.lt šios Sutarties taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo sutarties (prekių užsakymo), pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu: [email protected] nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį, per 14 dienų nuo to momento kai prekės buvo pristatytos / atsiimtos, išskyrus atvejus, 9 Taisyklių punkte.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinamas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

3.4. Pirkėjas turi teisę susipažinti su internetinėje parduotuvėje nordini.lt parduodamų prekių asortimentu, kainomis.

4. Pirkėjo įsipareigojimai:

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas laikantis šios Sutarties taisyklių nustatyta tvarka.

4.1.1. Apmokėti už prekes ir kitus reikalingus mokesčius, padarius užsakymą internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas privalo per 24 val.

4.2. Pirkėjas privalo nurodyti teisingus savo duomenis, reikalingus suvesti pirkimo momentu.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų. Jei pirkėjas praranda savo prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el.paštu arba nurodytu telefonu.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve nordini.lt, įsipareigoja laikytis šios Sutarties taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes, savo registracijos formoje pateiktu pristatymo adresu. Atsisakius priimti prekes, Pirkėjas atlygina Pardavėjo patirtas pristatymo išlaidas.

4.6. Pirkėjas įsipareigoja priimdamas prekes, patikrinti ar nėra pažeista prekių pakuotė, o esant pakuotės pažeidimams, turinčių įtakos prekių kokybei, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti prekes, prekių važtaraštyje nurodydamas atsisakymo priežastį.

5. Pardavėjo teisės:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės nordini.lt  veiklai ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas turi teisę nutraukti veiklą, be atskiro internetinėje parduotuvėje užsiregistravusių asmenų informavimo.

5.3. Pardavėjas turi teisę nepristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, jei Pirkėjas neapmoka visos prekių kainos ar pristatymo išlaidų.

5.4. Pardavėjas turi teisę, neprisiimti atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

6. Pardavėjo įsipareigojimai:

6.1. Pardavėjas įsipareigoja nordini.lt internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui sąlygas naudotis internetine parduotuve nordini.lt

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, po Pirkėjo apmokėjimo už prekes, per 1 – 3 darbo dienas Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktuose keliamus reikalavimus.

6.4. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės/-ių, įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogiška prekę. Pirkėjui nesutikus pakeisti prekės į analogišką, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

6.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo pateiktų duomenų tretiesiems asmenims, nesusijusiems su prekių užsakymo įvykdymu.

7. Prekių garantijos ir prekių kainų nustatymas:

7.1. Kiekvienos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės atskirai.

7.2. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM. 

7.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje nordini.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.4. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

7.5. Pardavėjas parduoda prekes,  atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl nordini.lt ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.

8. Prekių pristatymas:

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti viena iš  Pardavėjo teikiamų prekių pristatymo paslaugų.

8.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

8.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo LP Express kurjerio paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.2.3. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

8.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.4. Prekių pristatymo terminas internetinėje parduotuvėje nordini.lt yra  2 – 4 darbo dienos, išskyrus tuos atvejus, jei yra nurodytas ilgesnis pristatymo terminas.

8.4.1. Prekės pristatomos Pirkėjui naudojantis LP Express kurjerių tarnybos paslaugomis, Lietuvos pašto paslaugomis. Kurjeris prekes pristato darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio), nuo 08:00 iki 17:00 val. Prieš pristatydamas prekes, kurjeris pasiskambina. Lietuvos pašto taškų darbo laikas skelbiamas www.post.lt svetainėje.

8.4.2. Jei Pirkėjas, nustatytu laiku, negali priimti prekės, jis privalo apie tai informuoti telefonu arba elektroniniu paštu, nurodytais internetinėje parduotuvėje nordini.lt

8.5. Pristatymo kaina priklauso nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinksite:

  • Lietuvos pašto paslaugos - 2,5 Eur.. (2-5 d. d.)
  • Kurjerio paslaugos - 4 Eur (2-5 d. d.) 

 

8.6. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Pirkėjas kruopščiai patikrina priimdamas Prekes. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Pirkėjui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti visus trūkumus. Tai klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje - faktūroje ir važtaraštyje nenurodžius jokių pastabų, laikoma, jog prekės yra perduotos tinkamai ir dėl jos kokybės Pirkėjas priekaištų neturi. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas nordini.lt  atleidžiamas nuo atsakomybės prieš klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

9. Prekių grąžinimas:

9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės yra keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Ši kliento teisė siejama su tuo, jog klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.

9.2. Norėdamas grąžinti prekė Pirkėjas privalo laikytis 9.2. punkte numatytos tvarkos:

9.2.1. Apie šį savo sprendimą informuoti Pardavėją el.p.: [email protected] arba paskambinę telefonu +37060089293.

9.2.2  Pirkėjui bus atsiunčiama  „Prekių grąžinimo ar keitimo forma“.

9.2.3. Pirkėjui užpildžius „Prekių grąžinimo ar keitimo formą“, jis privalo  pristatyti ją kartu su grąžinama ar keičiama preke, bei prekės pirkimą įrodančiais dokumentais (PVM sąskaitą faktūrą), kuriuos Pardavėjas perdavė kartu su preke.

9.2.4. Pristatyti keičiamas ar grąžinamas prekes Pirkėjas gali naudodamas Lietuvos paštu, siunčiant registruota siunta (kad siunta nepasimestų).

9.2.5. Pristatyti keičiamas ar grąžinamas prekes reikia adresu:  MB "Eva Lt", Trinapolio 11A-31, Vilnius.

9.3. Grąžinti  ar pakeisti netikusias ar nepatikusias prekės Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekių pristatymo jam dienos.

9.4. Norint grąžinti ar pakeisti prekes, būtina laikytis 9.4. punkte nurodytu sąlygų:

9.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

9.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

9.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

9.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

9.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą Pirkėjui Pardavėjo nusiųstą grąžinimo dokumentą.

9.4.6. norint keisti prekę į kitą, galima tik į to paties gamintojo kito dydžio, modelio ar spalvos prekę.

9.5.  Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9.6. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą Pirkėjui per 5 darbo dienas. Transporto išlaidos nei prekės keitimo, nei prekės grąžinimo atveju, nėra grąžinamos,

9.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

10. Šalių atsakomybė

10.1. Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.2. Ša­lys ne­at­sa­ko už vi­siš­ką ar da­li­nį sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­gal šią su­tar­tį ne­vyk­dy­mą, jei tai įvyks­ta dėl ne­nu­ga­li­mos jė­gos ap­lin­ky­bių. Ša­lys ne­nu­ga­li­mos jė­gos (for­ce ma­jeu­re) ap­lin­ky­bes su­pran­ta taip, kaip nu­sta­to LR civilinis kodeksas.

10.3. Su­tar­ties Ša­lis, ku­ri dėl nu­ro­dy­tų ap­lin­ky­bių ne­ga­li įvyk­dy­ti pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­jimų, pri­va­lo ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai in­for­muo­ti ki­tą Su­tar­ties Ša­lį. Pa­vė­luotas ar ne­tin­ka­mas ki­tos Ša­lies in­for­ma­vi­mas ar in­for­ma­ci­jos ne­pa­tei­ki­mas at­ima iš jos teisę rem­tis iš­var­dy­to­mis ap­lin­ky­bė­mis kaip pa­grin­du, at­lei­džian­čiu nuo at­sa­ko­mybės dėl ne­ ­lai­ku (ar ne­tin­ka­mo) pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mo ar ne­vykdymo.

11. Bai­gia­mo­sios nuo­sta­tos:

11.1. Ša­lys įsi­pa­rei­go­ja tar­pu­sa­vio san­ty­kiuo­se lai­ky­tis kon­fi­den­cia­lu­mo: ne­at­skleis­ti raštu, žodžiu ar ki­to­kiu pa­vi­dalu tre­tie­siems as­me­nims jo­kios ko­mer­ci­nės, da­ly­kinės, finansinės in­for­ma­ci­jos, su ku­ria bu­vo su­pa­žin­din­tos ben­dra­dar­biau­damos šios Su­tar­ties pa­grindu.

11.2. Su­tar­tis įsi­ga­lio­ja nuo sutikimo su jos taisyklėmis mo­men­to ir ga­lio­ja iki ga­lu­ti­nio tar­pu­sa­vio atsiskai­ty­mo.

11.3. Jei ku­ri nors šios Su­tar­ties da­lis tam­pa ne­ga­lio­jan­ti ar­ba anu­liuo­ja­ma, li­ku­sios sutarties da­lys lie­ka ga­lio­ti.

11.4. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.